Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wielu obszarów prawa, w tym prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego i karnego. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów naszych usług:

 1. Prawo rodzinne: Prowadzimy sprawy dotyczące rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału majątku, a także innych kwestii związanych z prawem rodzinnym.

 2. Prawo cywilne: Oferujemy pomoc w różnorodnych sprawach cywilnych, w tym w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia.

 3. Prawo karne: Reprezentujemy klientów na różnych etapach procesu karnego, od postępowania przygotowawczego po proces sądowy.

 4. Prawo gospodarcze: Pomagamy firmom w sprawach związanych z prawem gospodarczym, w tym w negocjacjach umów, sporach handlowych, a także w kwestiach związanych z prawem spółek.

W każdym obszarze nasze usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje od postanowień i wyroków, wezwania do zapłaty itd.), a także reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej, Policją i Prokuraturą.

Nasze Usługi

SEPARACJA
Sprawy nieletnich
Alimenty
spadek
PRAWO ADMINISTRAYJNE
odszkodowania
Umowy
kontakty z dziećmi
NALEŻNOŚCI
ROZWÓD
PRAWO KARNE
Władza rodzicielska
ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
PRAWO CYWILNE
UPADŁOŚĆ konsumencka

Separacja

W sytuacji, gdy jedno z małżonków faktycznie chce się rozstać, ale nie jest psychicznie gotowe na przechodzenie procedury związanej z orzeczeniem rozwodu, rozwiązanie może stanowić wystąpienie o orzeczenie separacji. Separacja jest również doskonałym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy wprawdzie są zdecydowani na definitywne zakończenie związku, ale z przyczyn religijnych bądź rodzinnych nie mogą lub nie chcą przeprowadzać rozwodu. Uzyskać separację jest łatwiej niż rozwód, bowiem do jej otrzymania konieczne jest udowodnienie tylko jednej przesłanki, tj. zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami.

Nasza Kancelaria zajmuje się separacjami na każdym etapie sprawy. W ramach usług oferujemy :

 • sporządzenie i złożenie pozwu we właściwym sądzie wraz z załącznikami oraz opłatą;

 • informowanie Klienta o stanie sprawy, terminach posiedzeń;

 • sporządzanie koniecznych pism procesowych w toku sprawy, w tym odpowiedzi na pisma strony przeciwnej;

 • uczestnictwo i zastępstwo procesowe na rozprawach;

 • składanie wniosków o doręczenie odpisów protokołów posiedzeń, orzeczeń sądowych.

Powierzając Naszej Kancelarii prowadzenie swojej sprawy o rozwód bądź separację możecie Państwo liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Przeprowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Państwa życiu, nie trzeba było koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego się dopilnowało.

Zlecając Naszej Kancelarii swoją sprawę macie Państwo pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z którą będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania

Odszkodowania

Nasza Kancelaria podejmuje się dochodzenia i egzekwowania odszkodowań od ubezpieczycieli, a także osób prywatnych. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym przed każdą instancją Sądów Polskich. Profesjonalnie i efektywnie przeprowadzimy Państwa przez wszystkie sprawy, tak byście mogli Państwo otrzymać należne środki. Specjalizujemy się w reprezentowaniu poszkodowanych; nasze doświadczenie oraz znajomość przepisów prawa w dochodzeniu różnych roszczeń pozwala wywalczyć jak największe świadczenia pieniężne od ubezpieczycieli.

Nasza Kancelaria prowadzi :

 • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych – czyli w sprawach, w których brali Państwo udział jako pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu lub straciliście w wypadku bliską osobę, a także w sytuacji, gdy byliście pasażerem. Bez względu na rodzaj obrażeń, przysługuje pokrzywdzonym szereg świadczeń pieniężnych, które jesteśmy w stanie wyegzekwować od ubezpieczycieli;

 • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych z zakresu nieszczęśliwych wypadków – czyli w sprawach, gdzie osoba stała się pokrzywdzonym w wyniku wypadku przy pracy lub innych nieszczęśliwych zdarzeniach. Nasza Kancelaria pomoże ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia;

 • postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych związanych ze śmiercią osoby bliskiej – czyli w sytuacji, gdy w wyniku wypadku samochodowego śmierć poniósł członek rodziny. W takiej sytuacji macie Państwo PRAWO ubiegać się o odszkodowanie. Pomoże ono w rozwiązywaniu kwestii związanych z godnym pochowaniem osoby zmarłej oraz pozwoli rodzinie żyć na podobnym poziomie egzystencji jak przed wypadkiem. To bardzo ważne w sytuacji, gdy praca zmarłego była jedynym źródłem utrzymania.

Służymy ponadto pomocą w :

 • postępowaniach sądowych w sprawach odszkodowawczych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych, a także w sprawach osób poszkodowanych przez działalność placówek służby zdrowia,

 • postępowaniach o uzyskanie renty, odszkodowania, a także zadośćuczynienia dla osób, które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu.

Prawo karne

Nasza Kancelaria prowadzi bardzo dużo spraw karnych, karno-skarbowych i karno-gospodarczych. Zajmujemy się obroną oskarżonych oraz pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Z chwilą kiedy postępowanie karne zostanie wszczęte przeciwko konkretnej osobie pomoc adwokata jest niezmiernie ważna już przy podjęciu pierwszej czynności przed Policją lub Prokuraturą. Każdy obywatel naszego kraju ma konstytucyjne prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa od samego początku postępowania, podczas składania pierwszych wyjaśnień przed Policją lub Prokuraturą.

 

Usługi Kancelarii obejmują reprezentację na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez Policję lub Prokuraturę), sądowym oraz wykonawczym.

 

Typowe usługi w ramach postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez Policję lub Prokuraturę - postępowanie przedsądowe):

·         udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta lub osoby mu bliskiej;

·         udział w czynnościach przeprowadzanych przez Policję lub Prokuraturę, obecność podczas przesłuchania;

·         opracowywanie strategii obrony;

·         zabieganie o uchylenie tymczasowego aresztowania lub zmianę na środek o charakterze wolnościowym;

·         optymalizacja działań pod kątem kartoteki karnej klienta.

 

Typowe usługi w ramach postępowania przed Sądem:

·         kompleksowe opracowanie strategii obrony pod kątem uniewinnienia Klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary, w tym pomoc w uzyskaniu warunkowego zawieszenia wykonywanej kary;

·         pomoc w uzyskaniu możliwie najłagodniejszej kary łącznej;

·         pomoc w uzyskaniu warunkowego umorzenia postępowania;

·         udział we wszystkich rozprawach i posiedzeniach sądowych;

·         sporządzanie pism procesowych, składanie wniosków dowodowych;

·         pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym;

·         indywidualne podejście do każdego klienta z uwzględnieniem Kartoteki Karnej Klienta.

 

Kancelaria sporządza ponadto apelację od wyroków Sądu I instancji i uczestniczy w postępowaniu przed Sądem II instancji.

 

Typowe usługi świadczone w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku):

·         pomoc w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;

·         pomoc w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze;

·         pomoc w uzyskaniu pozwolenia na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego;

·         pomoc w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty.

 

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

 

Nasza Kancelaria zajmuje się ponadto pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W jej ramach oferujemy:

·         sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;

·         sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa;

·         reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

·         pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

 

Podział majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Wspólność majątkowa może ustać na skutek różnych zdarzeń określonych w ustawie m. in. poprzez orzeczenie rozwodu. Zakończenie postępowania o rozwód niestety zwykle nie jest ostatnią konieczną czynnością do wykonania między małżonkami. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. Kwestie związane z podziałem majątku budzą wiele emocji, a przez to można je zaliczyć do kategorii spraw w których udział profesjonalnego pełnomocnika jest wyjątkowo pożądanySpecjalizujemy się we wnikliwym przygotowaniu postępowania dowodowego oraz analizie składników majątku wspólnego. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na formułowanie roszczeń towarzyszących, które niejednokrotnie pozwalają zmienić pierwotnie zakładany przez przeciwnika tok sprawy. Dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Naszej Kancelarii podczas dzielenia dorobku swojego życia.

 

Oferujemy Państwu szeroką pomoc prawną w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków, m.in. poprzez:

 • kompleksowe poprowadzenie całej sprawy,

 • złożenie stosownego wniosku właściwego Sądu,

 • pełną inicjatywę dowodową,

 • stawiennictwo na rozprawach,

 • opracowanie strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.

 

Służymy ponadto pomocą w:

 • ustaleniu daty początkowej i końcowej obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej;

 • określeniu zakresu majątku wspólnego – poszczególnych składników majątku, ich zindywidualizowanie oraz ustalenie ich wartości;

 • ustaleniu zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste (odrębne) oraz z majątków osobistych (odrębnych) na majątek wspólny;

 • zebraniu koniecznych dokumentów.

 

Nasza Kancelaria posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Umowy

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu projektów umów, regulaminów wewnętrznych oraz statutów, jak i w weryfikowaniu przygotowanych już projektów, czy też dostosowywaniu ich do konkretnych potrzeb. Ocenie umowy towarzyszy określenie stopnia ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta. Oferujemy również precyzyjnie przygotowane pod względem merytorycznym i prawnym statuty i regulaminy stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji oraz innych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji poszczególnych organów.

 

Specjalizujemy się również w tworzeniu regulaminów, związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Coraz częściej klienci oczekują możliwości złożenia zamówienia przez internet, nawet jeśli podstawowe usługi są świadczone w sposób „stacjonarny”. W takim przypadku niezbędne jest opublikowanie na stronie regulaminu usług, który będzie precyzyjnie określać, jakie są prawa i obowiązki obu stron umowy zawieranej przez internet, a także wypełniać pewne obowiązki informacyjne względem kontrahenta. Profesjonalnie przygotowany regulamin będzie odpowiednio zabezpieczać Państwa interesy.
 

Propozycja usług Naszej Kancelarii dotyczy wszelkich umów, zarówno cywilnych, jak i z zakresu prawa pracy - przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych lub małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla dużych podmiotów. Oprócz przygotowania i weryfikacji umów Kancelaria proponuje również swoje usługi w zakresie negocjacji z kontrahentami – zarówno tych poprzedzających zawarcie umowy, jak i mających na celu polubowne załatwienie sporu powstałego na gruncie stosowania umowy.  

 

Kancelaria oferuje usługi w zakresie przygotowania umów:

 • spółki cywilnej,

 • spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • sprzedaży,

 • zlecenia,

 • o dzieło,

 • użyczenia,

 • darowizny,

 • pożyczki,

 • dzierżawy,

 • najmu oraz inne.

Sprawy nieletnich

Dobro i przyszłość małoletniego dziecka jest priorytetem dla wszystkich rodziców. Jeśli zatem Państwa syn lub córka mają stanąć przed obliczem sądu opiekuńczego, rodzice winni uczynić wszystko, aby zminimalizować łączący się z tym stres oraz odpowiedzialność. Małoletnie dzieci, którym zarzuca się przejawy demoralizacji lub popełnienie czynu karalnego, nazywa się w postępowaniu ich dotyczącym – nieletnimi. Odpowiedzialność nieletnich obejmuje przejawy demoralizacji – do 18 roku życia, zaś czyny karalne dotyczą nieletnich między 13 a 17 rokiem życia. Odpowiedzialność i stosowanie środków wychowawczych może ciągnąć się aż do osiągnięcia przez nieletnich 21 roku życia. W niektórych przypadkach dzieci mogą odpowiadać tak jak dorośli i trafić przed sąd karny. Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Naszej Kancelarii już we wczesnej fazie procesu, albowiem poczynione w postępowaniu wyjaśniającym ustalenia mają znaczenie dla dalszego biegu sprawy.

Oferujemy fachową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu wyjaśniającym – tak na policji, jak i w sądzie dla nieletnich lub karnym oraz na etapie postępowania apelacyjnego.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zaś dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do uzyskania pełnoletności. Z władzy rodzicielskiej płynie obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, powinna więc być ona wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Sprawy związane z potomstwem wymagają szybkiej reakcji, gdyż to, na ile sprawnie i polubownie uda się rozwiązać wszystkie kwestie prawne, może wywrzeć istotny wpływ na rozwój dzieci. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby sprawy sądowe dotyczące władzy rodzicielskiej przebiegały sprawnie i w jak najmniejszym stopniu obciążały ich psychikę.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi:

 • w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania,

 • sporządzenia wniosków, w tym roszczeń zabezpieczających,

 • złożenia wniosku do właściwego sądu wraz z załącznikami oraz należną opłatą;

 • uczestnictwo w rozprawach,

 • monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczeń, proponowanie środków procesowych (w razie konieczności) w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.

Kontakty z dziećmi

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Jest to uprawnienie całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej, tzn. także w przypadku jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje on prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może ich dochodzić przed sądem.

Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Pod uwagę należy wziąć dobro dziecko, ale też rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia jedno z nich powinno wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego. 

W ramach spraw związanych z kontaktami oferujemy :

 • pomoc w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych, niezbędnych do prowadzenia postępowania,

 • sporządzenie wniosku wraz z roszczeniami zabezpieczającymi,

 • złożenie wniosku do właściwego sądu wraz z opłatą,

 • uczestnictwo w rozprawach,

 • sporządzanie pism procesowych,

 • monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczenia, proponowanie środków procesowych (w razie konieczności) w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.

Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne jest dziedziną prawa, w której Państwo w pełni realizuje swoje władcze kompetencje wobec obywateli, regulując szczegółowo zasady funkcjonowania samego Państwa oraz obywateli w jego ramach. Specyficzną cechą tego prawa i postępowań związanych z jego stosowaniem, jest występowanie podmiotu mającego kompetencje do wydawania władczych decyzji oraz obywatela poddanego skutkom tych decyzji. Decyzje są wydawane np. sprawach dotyczących budowy domu, w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego, wydania paszportu, zezwolenia na pobyt czy podziału gruntów na działki.

Prawo administracyjne tworzą zazwyczaj normy bardzo skomplikowane i abstrakcyjne, przez co często okazują się być zupełnie niezrozumiałe nie tylko dla obywateli, ale i podmiotów je stosujących.

Udzielana przez Naszą Kancelarię pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego polega na:

 • udzielaniu porad prawnych,

 • sporządzaniu projektów pism, zażaleń, odwołań od decyzji, podań, wniosków;

 • reprezentowaniu w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,

 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • zaskarżaniu decyzji administracyjnych do urzędów wyższej instancji,

 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.

Alimenty

Roszczenia alimentacyjne należą do najczęściej formułowanych żądań przed sądami rodzinnymi. W potocznym rozumieniu „alimenty” to pieniądze jakie rodzice powinni płacić na utrzymanie swoich dzieci; w praktyce świadczenia alimentacyjne są pojęciem znacznie szerszym. Alimenty przysługują m.in. rozwiedzionemu małżonkowi, rodzicom, czy innym krewnym.

W każdym z powyższych przypadków przy ustaleniu zasadności świadczeń alimentacyjnych pod uwagę brane są możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej (czyli tej, która ma płacić) do dostarczania alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do ich pobierania.

Postępowanie sądowe jest najczęściej wybieraną drogą do uzyskania alimentów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy doświadczonego adwokata, który nie tylko posiada szeroką wiedzę prawniczą, ale także potrafi z dystansem spojrzeć na bardzo emocjonalne sprawy rodzinne.

 

Oferujemy Państwu szeroką pomoc prawną w sprawach, których przedmiotem są alimenty, a w szczególności:

 • ustanowienie i wygaśnięcie alimentów,

 • podwyższenie i obniżenie alimentów,

 • alimenty na rozwiedzionego małżonka,

 • alimenty na dzieci małoletnie,

 • alimenty na dzieci dorosłe,

 • alimenty na rodziców,

 • a także alimenty na innych krewnych.

 

Typowe usługi w ramach spraw o alimenty :

 

 • ustalenie, w oparciu o dokumentację, potencjalnej wysokości roszczenia,

 • sporządzenie pozwu wraz z odpowiednimi wnioskami zabezpieczającymi,

 • wniesienie pozwu do właściwego sądu,

 • kompleksowe poprowadzenie całej sprawy,

 • pełną inicjatywę dowodową,

 • stawiennictwo na rozprawach,

 • opracowanie strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.

Spadek

Nasza Kancelaria zapewnia fachową pomoc prawną zarówno osobom, które chcą wydać dyspozycje dotyczące swojego majątku na wypadek śmierci – spadkodawcom, jak i osobom dziedziczącym na mocy ustawy bądź testamentu - spadkobiercom.

Sprawy spadkowe niestety często na długo konfliktują rodziny, dlatego nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań by poprowadzić sprawy spadkowe tak, by kłótnie i waśnie na tle spadku nie rozbiły rodziny.

Adwokat z naszej Kancelarii:

 • pomoże uzyskać kompromis na każdym etapie sprawy,

 • doradzi spadkodawcy przy jego wahaniach dotyczących sporządzanego testamentu,

 • sprawnie poprowadzi postępowanie spadkowe,

 • wskaże najlepsze rozwiązanie przy podziale majątku spadkowego.

   

Świadczymy pomoc prawną zarówno w ramach indywidualnych porad prawnych, jak i kompleksowego poprowadzenia sprawy sądowej. Niezależnie od wariantu współpracy na każdym jej etapie, mogą Państwo liczyć na indywidualne i rzetelne podejście do Państwa sprawy.

 

Udzielimy profesjonalnego doradztwa w sprawach o:

 • STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU:

  • Zapewniamy reprezentację przed Sądem w ramach sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zarówno w przypadku spadku z testamentu, jak i nabycia spadku na mocy ustawy.

  • Zapewniamy pomoc, w sytuacji gdy zajdzie konieczność unieważnienia testamentu.

 • PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU:

  • Do Naszej Kancelarii nierzadko zgłaszają się osoby, które nie wiedzą co zrobić w sytuacji, kiedy mają przed sobą perspektywę odziedziczenia samych tylko długów po zmarłym krewnym. Osoby te zastanawiają się również, jak uchronić swoje dzieci przed przyjęciem takiego spadku. Pomagamy ocenić Państwa sytuację majątkową, analizując wysokość długów spadkowych. Doradzamy czy najlepiej dla Państwa jest odziedziczyć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy też odrzucić spadek. Zapewniamy przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków w sprawie.

 • DZIAŁ SPADKU:

  • Po uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku (lub dokonaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia) należy przeprowadzić dział spadku. Warto w tym zakresie oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu fachowców. Pomożemy w ustaleniu darowizn na schedę spadkową oraz przygotowaniu stosownego wniosku do sądu. Gwarantujemy obecność w czasie całego postępowania sądowego, dbając by Państwa interes został należycie zabezpieczony.

 • ZACHOWEK:

  • W przypadku gdy osoba powołana do dziedziczenia na mocy ustawy została pominięta przy dziedziczeniu, z uwagi na treść testamentu, przysługuje jej roszczenie o zachowek. Zachowek to często nie małe kwoty, zasadniczo zachowek przysługuje w wysokości 1/2 lub 2/3 wartości udziału spadkowego. Zapewniamy pomoc przy obliczaniu należnej wysokości zachowku, jak i dochodzeniu swojego prawa przed Sądem.

 • SPORZĄDZENIE TESTAMENTU:

  • doradzamy jaka forma testamentu najlepiej zabezpieczy Państwa ostatnią wolę,

  • podpowiadamy w jaki sposób sporządzić ważny i skuteczny testament,

  • doradzamy w zakresie wydziedziczenia spadkobierców ustawowych,

  • wskazujemy na możliwość umieszczenia w testamencie zapisów zwykłych i poleceń.

Należności

REPREZENTACJA WIERZYCIELI

Zapewniamy windykację należności w trybie pozasądowym, sądowym i egzekucyjnym. Działania Kancelarii nie ograniczają się do wysłania wezwań do zapłaty. Oferujemy przedsądowe próby odzyskania należności oraz negocjacje z dłużnikami. Skuteczność windykacji w dużym stopniu zależy od momentu, w którym przekazane nam zostanie zlecenie windykacji. Każdy dzień wahania wierzyciela oraz zwłoka w przekazaniu zlecenia windykacji zmniejsza szanse na skuteczne odzyskanie należności. W związku z powyższym sugerujemy niezwłoczne przekazywanie spraw do Naszej Kancelarii zamiast bezowocnego samodzielnego oczekiwania na zapłatę.
 

Wsparcie w procesie dochodzenia należności obejmuje między innymi:

 • określenie stanu sprawy, wskazanie możliwości i niebezpieczeństw w procesie dochodzenia wierzytelności,

 • szacowanie kosztów postępowań egzekucyjnych, sprawdzenie sytuacji prawnej dłużników,

 • prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami egzekucyjnymi,

 • reprezentacja wierzycieli jako pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa dłużnicze.

REPREZENTACJA DŁUŻNIKÓW

Nasza Kancelaria kieruje swoje usługi również do dłużników w postępowaniach windykacyjnych – na etapie polubownym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Typowe usługi obejmują między innymi:

 • udział w procesie negocjacyjnym oraz sporządzanie ugód z wierzycielami,

 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych na wszystkich jego etapach,

 • reprezentowanie dłużników w postępowaniach egzekucyjnych.

 • udzielenie wsparcia w sprawach o przestępstwa dłużnicze.

Prawo cywilne

Wszelkie działania w imieniu i na rzecz Klienta są zawsze poprzedzone dogłębną analizą jego indywidualnych potrzeb, co w oparciu o wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm gwarantuje optymalne rozwiązania oraz najwyższą jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. W swojej praktyce zawodowej zetknęłyśmy się z wieloma problemami dotyczącymi prawa cywilnego, które jest obecnie najbardziej złożoną gałęzią prawa.

Typowe sprawy z zakresu prawa cywilnego to :

 • sprawy ze sporów sąsiedzkich,

 • ustanawianie służebności rzeczowych i osobistych,

 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości,

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych o zapłatę,

 • zniesienie i ustanowienie współwłasności,

 • zasiedzenie,

 • o zastaw, hipotekę,

 • odwołanie darowizny,

 • ustanowienie drogi koniecznej,

 • dotyczące ochrony dóbr osobistych i inne.

Rozwód

Jeśli szukają Państwo profesjonalnej pomocy prawnej w kwestii rozwodu, nasz zespół adwokatów specjalizujących się w prawie rodzinnym jest do Państwa dyspozycji. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych, począwszy od negocjacji ugodowych, a skończywszy na procesach sądowych. Nasi adwokaci zapewnią Państwu profesjonalną i skuteczną obronę w kwestiach dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi oraz alimentów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie pomóc Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rozwiązanie w trudnej sytuacji rozwodu. 

Uzyskanie rozwodu jest możliwe, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. To znaczy, jeżeli wszystkie więzy między nimi zostały zerwane: duchowe, fizyczne i gospodarcze. 
Sprawa o rozwód może mieć daleko idące konsekwencjeTego procesu w żadnym razie nie powinno się lekceważyć. Warto, aby nad Państwa interesem czuwała osoba zajmująca się na co dzień tego typu sprawami, szczególnie wtedy, kiedy druga strona skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

Postępowanie o rozwód niesie ze sobą dodatkowo spory ładunek emocji. Na sali sądowej obecny będzie tylko Sąd oraz przeciwnik (być może ze swoim pełnomocnikiem). Pomimo stresu, trzeba będzie zachować spokój i obronić swoje twierdzenia. Warto mieć w tej sytuacji obok siebie kogoś, kto udzieli Państwu potrzebnego wsparcia. Nie tylko prawnego, ale też psychicznego i zwiększy poczucie bezpieczeństwa.

Adwokaci z Naszej Kancelarii mają wiedzę, które instrumenty procesowe wykorzystać, aby jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy. Ma to istotne znaczenie, ponieważ procesy sądowe stają się coraz bardziej sformalizowane. Warto zatem zlecić sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby wszystkie wnioski zostały złożone we właściwej formie i we właściwym do tego czasie.

Usługi Kancelarii w ramach sprawy o rozwód obejmują szeroką pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • kompleksowego poprowadzenia całej sprawy,

 • złożenia pozwu do właściwego Sądu,

 • pełnej inicjatywy dowodowej,

 • stawiennictwa na rozprawach,

 • opracowania strategii prowadzenia całego postępowania oraz wsparcie na każdym etapie sprawy.

  Skontaktuj się z nami już dziś, by poznać więcej szczegółów na temat naszych usług adwokackich dla spraw rozwodowych.

Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli zatem należysz do grona przedsiębiorców, to nie możesz z niej skorzystać.

Jak można się łatwo domyślić, upadłość umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

 • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
 • umorzenie części lub całości długów.

Co istotne, według najnowszych przepisów sądy nie będą jak wcześniej oddalać wniosków o upadłość osób, które doprowadziły do swojego zadłużenia w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeśli zatem Twoja niewypłacalność wynika np. z niefrasobliwego korzystania z kredytów i pożyczek, a nie z powodu utraty pracy bądź choroby, masz prawo złożyć wniosek o upadłość.

Kiedy konsument pozostaje niewypłacalny? Przede wszystkim w sytuacji, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mógł on pokryć wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.

Należy złożyć wniosek do sądu oraz wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Jednak w wielu przypadkach dłużnicy decydują się na skorzystanie z usług kancelarii prawnych i rezygnują z samodzielnego przygotowania pisma. Ważną sprawą jest fakt, że podczas rozprawy sąd zdecyduje czy długi oraz jaka ich część może zostać umorzona.

Jeśli okaże się, że dłużnik może ogłosić upadłość jedynie części zadłużenia, a resztę niebagatelnie będzie musiał spłacać, sąd ustali również plan spłat lub nakaże sprzedać mienie konsumenta! W takim przypadku konieczne będzie oddanie auta, mieszkania, czy różnych sprzętów na rzecz spłaty zobowiązania.

Na względzie należy mieć zatem, że upadłość konsumencka nie wiążę się z całkowitym umorzeniem długów. Co więcej, nierzadko jest to proces skomplikowany i żmudny. Nie powinno być to zatem pierwsze rozwiązanie, jakie przyjdzie Ci do głowy, gdy na horyzoncie pojawią się problemy finansowe. 

Na początku warto wyjaśnić, kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Otóż może to zrobić zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel.

Jeśli chcesz wnosić o upadłość jako dłużnik, możesz to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. W obu przypadkach wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać dokumenty na jego adres pocztą.

Pamiętaj, że aby wniosek został uznany za prawidłowo złożony, musisz wnieść stosowną opłatę sądową.

źródło: https://www.totalmoney.pl/artykuly/221365,kredyty-gotowkowe,upadlosc-konsumencka-2020----co-to-jest-i-kto-moze-ja-oglosic,1,1